Forskjellige typer varmepumper

I hovedsak har man fire forskjellige typer varmepumper, og de faller inn i følgende kategorier:
01

Luft-til-luft varmepumper

Luft-til-luft er det vanligste systemet for varmepumper i Norge i dag. De beste varmepumpene henter ut varme fra luften ute helt ned til minus 30 °C og sprer den i boligen ved hjelp av en vifte. Med en luft-til-luft varmepumpe får du igjen 2 til 5 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører, men effekten synker med hvor kaldt det er ute. En generell regel er at jo lengre fyringssesong du har, dess mer gunstig er en slik varmepumpe. Nyere modeller fungerer som regel bedre enn gamle.

Fordeler med luft-til-luft varmepumper

 • De inneholder filtre i den delen som er inne, og disse filtrene renser luften for støv og partikler. Dermed får du bedre inneklima enn ved fyring med ved eller vanlig elektrisk varme.
 • De kan også brukes som aircondition om sommeren
 • Monteringen krever kun små inngrep
 • Investeringskostnadene er moderate siden opptakssystemet for varmen er en integrert del av anlegget
 • Varmekilden, som er luft ute, er tilgjengelig overalt.

Ulemper med luft-til-luft varmepumper

 • De har lavest effektfaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst. Det betyr at du får mindre varme fra pumpen i de periodene du trenger det mest. Selv om nyere varmepumpemodeller virker helt ned mot minus 20 °C er det nødvendig å ha en annen oppvarmingskilde tilgjengelig på kalde dager
 • Ved temperaturer på mindre enn 2 - 5°C avsettes fuktigheten i luften som rim på varmepumpens fordamperflate, og avriming er derfor nødvendig. Ved avriming reduseres anleggets effektfaktor med typisk 10 - 20 % sammenlignet med drift uten avriming
 • Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden for varmepumpen
 • De kan avgi noe lyd både ute og inne. Velg en stillegående modell eller plasser varmepumpedelene med noe avstand til de områdene der du oppholder deg mye
02

Luft-til-vann varmepumper

Luft-til-vann varmepumper henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer. Enkelte modeller kan også dekke deler av behovet for tappevann. Med disse varmepumpene får du igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører. Men jo kaldere temperaturen er ute, desto mindre varme får du igjen. Luft-til-vann varmepumpene har en levetid på rundt 15 år.

Fordeler med luft-til-vann varmepumper

 • De har lavere investeringskostnader enn for eksempel vann/vann varmepumper
 • Varmekilden, som er luften ute, er alltid tilgjengelig
 • Denne varmepumpeteknikken gir en meget god varmefordeling og jevn temperatur
 • De krever relativt små inngrep dersom det allerede eksisterer et vannbårent distribusjonssystem i boligen som for eksempel oljefyring

Ulemper med luft-til-vann varmepumper

 • De har lavest effektfaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst. Det betyr at du får mindre varme fra pumpen i de periodene du trenger det mest. Selv om nyere varmepumpemodeller virker helt ned mot minus 20 °C er det nødvendig å ha en annen oppvarmingskilde tilgjengelig på kalde dager
 • Ved temperaturer på mindre enn 2 - 5°C avsettes fuktigheten i luften som rim på varmepumpens fordamperflate, og avriming er derfor nødvendig. Ved avriming reduseres anleggets effektfaktor med typisk 10 - 20 % sammenlignet med drift uten avriming
 • Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden for varmepumpen
 • De kan avgi noe støy ute
 • De krever et vannbårent distribusjonssystem
03

Vann-til-vann varmepumper

En vann-til-vann varmepumpe henter varme fra berg, jord eller vann og avgir varme i et vannbårent system i bygningen (vannbåren gulvvarme, radiatorer, konvektorer og eventuelt tappevann). Vann-til-vann varmepumper er den klart beste teknologien for energisparing, du får igjen 3 til 4 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører, men det er også den dyreste varmepumpen i forhold til investeringskostnader. Derfor egner de seg best til større eneboliger. Vann-til-vann varmepumpene har en levetid på 20-25 år.

De ulike varmekildene denne varmepumpen bruker

 • Bergvarme som hentes fra et borehull på 80-200 meter. Varmeuttaket fra bergvarmepumpe vil variere avhengig av bergart og oppsprekning i fjell
 • Jordvarme som hentes fra nedgravde slanger med frostvæske på 0,6-1,5 meters dyp. Ved jordvarmepumpe kan fuktig grunn gi uttak av større varmemengde pr. volum masse enn tørr grunn
 • Sjøvarme som hentes fra slanger med frostsikker væske som senkes ned i sjøen

Fordeler med vann-til-vann varmepumper

 • De gir høyere energisparing enn luft/luftvarmepumpene fordi varmekilden har relativt høy temperatur hele året og varmen fordeles godt i hele huset (vannbåren varme). I tilegg dekker anlegget store deler av boligens varmtvannsbehov
 • Siden det utvendige systemet ligger skjult slik at det ikke er noe utstyr som vises ut
 • Lengre levetid enn for eksempel luft/luft varmepumper
 • De er veldig driftssikre
 • Ingen støybelastning utendørs

Ulemper med vann-til-vann varmepumper

 • De er avhengige av et vannbårent distribusjonssystem
 • De har en høy investeringskostnad
 • Det er begrensninger i forhold til varmekilden: Bergvarme forutsetter at det er fast fjell uten å bore for dypt. Jordvarme krever relativt mye areal og begrenser mulighet for å bruke hagen til frukttrær etc. Vann krever nærhet til sjø
04

Ventilasjonspumper og avtrekkspumper

Ventilasjonsluft kan være en god varmekilde for varmepumper da den holder en tilnærmet konstant temperatur gjennom året. Denne type varmepumpe kan brukes for oppvarming av tilluft, oppvarming av tappevann og eventuelt romoppvarming.

Det finnes i hovedsak to ulike varmepumpesystemer som bruker ventilasjonsluft som varmekilde. I boliger med balansert ventilasjon har man separate kanalsystemer for tilførsel av friskluft og fjerning av forurenset inneluft. Den beste løsningen vil da være at luften først gjenvinnes i en varmeveksler og deretter utnyttes i en varmepumpe. For boliger vil det bli for kostbart å investere i begge deler slik at man må velge en av delene.

En varmepumpe vil kreve høyere investeringer, men vil gi høyere energisparing gjennom året.

I boliger med avtrekksventilasjon tilføres frisk luft via spalteventiler i vinduene eller separate lufteventiler. Luften suges ut gjennom våtrom/bad/WC eller vifte på kjøkkenet. Luft som suges ut gjennom våtrom kan benyttes til oppvarming av tappevann og eventuelt romoppvarming. Avtrekksluft fra kjøkken egner seg ikke som varmekilde fordi fett vil danne et isolerende lag på varmepumpens fordamper.

Fordeler med ventilasjonspumper og avtrekkspumper

 • Ventilasjonsluften holder en jevn høy temperatur på 18 til 25ºC gjennom hele året, og man oppnår en høy årsvarmefaktor for varmepumpen
 • Det er relativt moderate investeringskostnader
 • Varmepumpen er kun i drift når ventilasjonsanlegget er i gang
 • Disse varmepumpene bør prosjekteres og installeres når huset bygges eller rehabiliteres

Ulemper med ventilasjonspumper og avtrekkspumper

 • Ventilasjonsluft som varmekilde har en begrenset mengde energi som kan avgis i løpet av et år. Dette medfører at disse varmepumpene har en lavere energibesparelse enn mange andre varmepumper gjennom året
 • Varmepumpen er kun i drift når ventilasjonsanlegget er i gang
 • Disse varmepumpene bør prosjekteres og installeres når huset bygges eller rehabiliteres